8 mẫu hợp đồng bảo vệ và các lưu ý quan trọng

Xếp hạng: 3.9 (17 bình chọn)

Với bất kỳ ngành nghề nào khi giao thương chắc chắn hai bên sẽ cần phải có hợp đồng thống nhất về điều khoản mua bán sản phẩm/dịch vụ, giá thành,... và ngành bảo vệ cũng vậy. khi kinh doanh dịch vụ bảo vệ, bạn cũng cần phải có hợp đồng cũng với khách hàng. Mẫu hợp đồng bảo vệ sau sẽ giúp bạn thống nhất những quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích của các bên trong việc thực hiện bảo vệ.

Mục lục
[ Ẩn ]

Dịch vụ bảo vệ công trường Việt Anh
Triển khai dịch vụ bảo vệ mục tiêu

1. Mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ

Đây là mẫu hợp đồng bảo vệ chuẩn cho việc một đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với cá nhân.

1.1. Mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày…tháng …năm 20..

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

(Số:……/HĐT-……..)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ…;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm…… tại địa chỉ…………….., chúng tôi gồm:

Bên Bảo vệ (Bên A):

Họ và tên:                                              Sinh năm:

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Số điện thoại liên hệ:

Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty: 

Địa chỉ trụ sở:

Giấy CNĐKKD số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:……………………………  Số Fax/email (nếu có):…………………………

Người đại diện theo pháp luật:

Ông/Bà………………………………………….. Sinh năm:……………………….…

Chức vụ:……………………………. Căn cứ đại diện:………………………………..

Địa chỉ thường trú:  

Nơi cư trú hiện tại:

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Số TKNH:.…………….….- Chi nhánh………………………

- Ngân hàng…………….…

Và:

Bên Thuê (Bên B):

Họ và tên:………………………………………… Sinh năm:………………….……

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên hệ:  

Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty:...................................................................

Địa chỉ trụ sở:  …………………………………………….

Giấy CNĐKKD số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:………………………………….. Số Fax/email (nếu có):………….….……

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….. Sinh năm:…………..…

Chức vụ:……………………………………. Căn cứ đại diện:…………………..….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Nơi cư trú hiện tại:……………………………….…………………………………...

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Số TK:………………..….- Chi nhánh………………- Ngân hàng………..…………

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng thuê bảo vệ số……………. ngày…./…../…… để ghi nhận việc Bên A sẽ thực hiện việc bảo vệ cho……….. tại……….. theo yêu cầu của Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…. đến hết ngày…./……/…….. tại địa điểm………….. (địa điểm ký kết hợp đồng) với tổng giá trị là………….. VNĐ (Bằng chữ:…………………… Việt Nam Đồng).

Nội dung Hợp đồng cụ thể như sau:

Điều 1.  Công việc phải thực hiện

Bên A đồng ý thực hiện những công việc bảo vệ dưới đây:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…../…… đến hết ngày…/…./…..

Để bảo vệ …………………………(an ninh cho ……../…)

Kết quả công việc sẽ được xem xét dựa trên các tiêu chí sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý thực hiện công việc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Số tiền trên đã bao gồm:……………………………. Và chưa bao gồm:…………………………………

Toàn bộ số tiền đã xác định ở trên sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A qua …. đợt, cụ thể từng đợt như sau:

– Đợt 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức…………… (chuyển khoản qua ngân hàng/trả tiền mặt/…).

– Đợt 2 . Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức…………… (chuyển khoản qua ngân hàng/trả tiền mặt/…).

– …

Số tiền đã xác định theo nội dung trên sẽ được Bên B trả trực tiếp cho đại diện theo……../… của Bên A, cụ thể là:

Ông:………………………………………..  Sinh năm:………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………..………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Và được chứng minh bằng Biên bản nhận tiền/… có chữ ký của những cá nhân sau:

1.Ông:……………………………………………………  Sinh năm:…………..……

Chức vụ:……………………………………………………………………………..…

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

2.Bà:……………………… Sinh năm:……………………...……

Chức vụ:…………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

(Hoặc gửi qua ngân hàng tới Tài khoản số…………….. Chi nhánh…………….. 

– Ngân hàng………… có biên lai xác nhận/……… chứng minh)

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng trên nếu có sự thay đổi về giá thị trường/… dẫn tới việc thay đổi/phát sinh các chi phí/…………… thì số tiền chênh lệch/phát sinh trên/… sẽ do Bên …. chịu trách nhiệm.

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1. Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…/…../…..

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính theo các quy định/căn cứ sau: …………………

2. Địa điểm và phương thức thực hiện

Bên B có trách nhiệm cung cấp toàn bộ trang bị,… cần thiết cho việc thực hiện công việc đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên A tại………….. Toàn bộ số trang bị,… này sẽ được bên B giao cho………. khi…………… và được bên B giao trả lại với tình trạng như khi nhận (không tính hao mòn trong quá trình thực hiện công việc) cho Bên A tại…………….. Việc giao - nhận trên phải được các bên lập thành văn bản có chữ ký của những cá nhân sau:

1.Ông………………………………………………….. Sinh năm:……………..……..

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

2.Ông……………………………………. Sinh năm:…………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………..….

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Toàn bộ công việc đã được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được Bên A thực hiện trong thời gian:

Từ …giờ …phút đến …giờ ….phút (trong đó có………. nghỉ giải lao/ăn trưa/…) từ thứ hai đến thứ sáu trong các tuần, kéo dài từ ngày…./…./….. đến ngày…./…./……

Trong thời gian thực hiện công việc, Bên A có trách nhiệm……………….…………..

Kết quả công việc sẽ được kiểm tra và xác nhận bởi:

Ông…………………………………….. Sinh năm:…………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Vào …………………………………………………………………………………….

Ngoài ra, ngay sau khi hoàn thành công việc trên, Bên B có trách nhiệm………….…

Điều 4. Đặt cọc

Trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…./……., Bên B có trách nhiệm giao cho Bên A số tiền là………………..VNĐ (Bằng chữ:…………….. Việt Nam Đồng) để bảo đảm cho việc Bên B sẽ sử dụng dịch vụ của Bên A/… theo nội dung Hợp đồng này, trừ trường hợp…………..

-Trong trường hợp Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ mà Bên B không thuê/… theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, Bên A có quyền nhận số tiền trên (cụ thể là……………. VNĐ) để…………….

- Trong trường hợp Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ dẫn đến Hợp đồng không được thực hiện/… thì Bên A có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Bên B và bồi thường một khoản tiền tương đương cho Bên B để…………………

- Trong trường hợp hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng, Bên A có quyền nhận số tiền trên để bù trừ nghĩa vụ thanh toán/đảm bảo……. của Bên B/…

- Trong trường hợp việc không thực hiện được Hợp đồng này là do lỗi của cả hai bên, số tiền trên sẽ được giải quyết như sau:………………………………..

Điều 5. Cam kết của các bên

1. Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

Cam kết tuân thủ các quy định về an ninh trật tự,… trong quá trình thực hiện công việc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này.

2. Cam kết của bên B

Cam kết thực hiện Hợp đồng này bằng thiện chí,…

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 6.Vi phạm hợp đồng

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

- Phạt vi phạm bên vi phạm một số tiền là:……………… VNĐ (Bằng chữ:…………. Việt Nam Đồng)

- Ngoài ra, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

- Trong trường hợp Bên A có các vi phạm về………. trong bất kỳ thời gian nào khi thực hiện công việc cho Bên B gây ra bất kỳ hậu quả gì. Bên A có nghĩa vụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước Bên A, pháp luật và các chủ thể có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng.

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

BÊN A                                                                                  BÊN B
(Ký ghi rõ họ tên)                                                                   (Ký ghi rõ họ tên)

1.2. Mẫu hợp đồng chấm dứt hợp đồng dịch vụ bảo vệ

Do một lý do nào đó, 2 bên không muốn hợp tác với nhau nữa. Khi đó, chúng ta cần soạn một biên bản chấm dứt hợp đồng dịch vụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………….

BIÊN BẢN THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày      tháng       năm 20..., tại ........chúng tôi gồm:

I. BÊN BẢO VỆ (BÊN A)  

CÔNG TY: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông/Bà …………………………………………………………………………..                 

Chức danh: …………………………………………………………………………………………

II. BÊN THUÊ (BÊN B)         

CÔNG TY: …………………………………………………………………………………………

MÃ SỐ THUẾ: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Đại diện: Ông ……………………………………………………………………………………...

Chức danh: ……………………………………………………………………………..

Hai bên thực hiện việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dịch vụ số …../2020/HĐDV như sau

Điều 1: NỘI DUNG

1. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dịch vụ số …../20.../HĐDV kể từ ngày …../….. /20....

2. Nghĩa vụ, công nợ còn lại của hợp đồng cần thực hiện

- Nghĩa vụ của Bên A:

- Nghĩa vụ của Bên B:

3. Ngoài các nghĩa vụ đã nêu tại biên bản này, hai bên xác nhận sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng các bên không còn bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào phát sinh từ hợp đồng.

Điều 2: HIỆU LỰC CỦA BIÊN BẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- Biên bản chấm dứt hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Biên bản được lập thành 01 trang, 02 bản có giá trị như nhau. Các bên đồng ý nội dung thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và ký tên dưới đây.

BÊN A                                                                 BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu hợp đồng thuê người bảo vệ

Mẫu hợp đồng thuê bảo vệ giữa Công ty dịch vụ Bảo vệ và người lao động.

2.1. Mẫu hợp đồng thuê người bảo vệ phổ biến

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN BẢO VỆ

(Số:……/HĐT-……..)

 – Căn cứ…;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Chúng tôi, một bên là:

BÊN A (NGƯỜI LAO ĐỘNG)

Ông/bà…………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………..…………… Dân tộc: Kinh ……………….…….  Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: ……………………….. do Công an ……………………………… cấp ngày …../…./…….

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:......................................................

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………....

Và một bên là:

BÊN B (BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG)

Tên công ty:...................................................................

Địa chỉ trụ sở:  …………………………………………….

Giấy CNĐKKD số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:………………………………….. Số Fax/email (nếu có):………….….……

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….. Sinh năm:…………..…

Chức vụ:……………………………………. Căn cứ đại diện:…………………..….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Nơi cư trú hiện tại:……………………………….…………………………………...

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Loại hợp đồng lao động: không xác định thời hạn/có xác định thời hạn là: ……………………….……………………………….

Bắt đầu làm việc từ ngày …..  tháng ….. năm …………………....…………………………………………………

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm nhân viên bảo vệ số……………. ngày…./…../…… để ghi nhận việc Bên A sẽ thực hiện việc bảo vệ cho Bên B, theo yêu cầu của Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…. đến hết ngày…./……/…….. tại địa điểm theo yêu cầu bên B.

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời gian làm việc:  …………………………………………………………………………

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: ………………………………………………………….

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động(Bên A)

Quyền lợi:

Phương tiện đi lại, làm việc: …………………………………………………………………………

Mức lương chính hoặc tiền công: ……………….. đồng/tháng (………………).

Hình thức trả lương: Trả lương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Phụ cấp gồm: ……………………………………………………………………………………………………….

Được trả lương và các ngày: …………………………………………………………………………

Những thỏa thuận khác: …………………………………………………………………………

Nghĩa vụ:

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành ……………………………………………………………………………………………………………

Bồi thường vi phạm và vật chất: ………………………………………………………………………………

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động(Bên B)

Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động và quy định về sử dụng lao động theo quy định và pháp luật của Nhà nước.

Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, ca làm việc, vị trí làm việc, tạm ngừng việc….).

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật (nếu có) và khi người lao động vi phạm quy định về lao động như:………………………

Điều 5: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của luật lao động.

Hợp đồng lao động được làm thành ………….. bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ……tháng ………năm ……….

   BÊN A                                                               BÊN B

(Ký ghi rõ họ tên)                                         (Ký ghi rõ họ tên)

2.2. Lưu ý khi cá nhân ký kết hợp đồng bảo vệ với công ty bảo vệ

  • Ký kết hợp đồng là hoạt động bắt buộc khi bạn có nhu cầu làm việc, kiếm thu nhập ổn định cuộc sống và công ty cần người làm việc cho mình. Chính vì thế chúng ta nên dành thời gian nghiên cứu, thống nhất và soạn thảo một hợp đồng càng đầy đủ, chi tiết càng tốt.
  • Những người có tên trong hợp đồng phải đọc đầy đủ nội dung để hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng từ đó đảm bảo quyền lợi của mình.
  • Mọi thắc mắc, góp ý sửa đổi về các điều khoản trong hợp đồng cần được giải quyết và thống nhất giữa các bên.
  • Người lao động cần lưu ý các quy định của pháp luật về nội dung của Hợp đồng lao động khi ký kết hợp đồng.

2.3. Mẫu hợp đồng khoán việc bảo vệ

Lưu ý: 

Đối với công việc bảo vệ chỉ ký kết được hợp đồng khoán việc nếu công việc này đáp ứng được các yêu cầu sau:

  • Công việc bảo vệ phải có thời gian hoàn thành được xác định cụ thể.
  • Hợp đồng thuê khoán phải được công chứng, chứng thực và phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Mục đích của thuê khoán là khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản đó.

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng bảo vệ tài sản mới nhất

2.4. Mẫu hợp đồng thuê bảo vệ cơ quan

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ BẢO VỆ CƠ QUAN X

Hà nội, ngày........... tháng............ năm...........

Tại: ......................................

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên thuê dịch vụ):

Đại diện : ................................................ Chức vụ: 

Trụ sở : .......................................................... ..

Điện thoại : .............................................................

BÊN B (Bên thực hiện dịch vụ):

Đại diện : ........................................................ Chức vụ: 

Trụ sở : ............................................................ .

Điện thoại : ...................................................... 

Hai bên thống nhất, thoả thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng có nội dung sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG.

Bên B thực hiện dịch vụ: Cử cán bộ, nhân viên bảo vệ cơ quan, nhà xưởng, tài sản, an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và sự an toàn cho tất cả cán bộ, nhân viên của Cơ quan X trong phạm vi bảo vệ.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC PHẢI LÀM.

Từ ngày.......tháng năm    đến ngày.......tháng năm 20..

Thời gian làm việc:...... giờ/ngày (từ....giờ đến.... giờ)

Địa điểm làm việc:.............................................. ................

Công việc phải làm như điều 1 và:..................... ..........

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.

3.1 - Cung cấp đầy đủ chính xác những yêu cầu mục tiêu cần bảo vệ, thời gian làm việc.

3.2 - Tích cực phối hợp với bên B giải quyết công việc khi được yêu cầu.

3.3 - Chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo Điều 3 của Hợp đồng.

3.4 - Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B.

4.1- Tiến hành các nghiệp vụ nhằm bảo vệ theo đúng yêu cầu của bên A

4.2- Đảm đảm giữ uy tín, bí mật kinh doanh và những thông tin khác cho/của bên A.

4.3- Tự lo chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại, các công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện công việc theo thỏa thuận của hai bên.

4.4- Tự chịu mọi rủi ro, đóng bảo hiểm xã hội và các bảo hiểm khác cho người lao động(nhân viên bảo vệ).

4.5- Tự chịu trách nhiệm do hành vi vượt qua mức cho phép của công việc hay vi phạm pháp luật.

4.6- Bồi thường thiệt hại do nhân viên bảo vệ gây ra cho A/khách hàng của bên A và bên thứ 3.

ĐIỀU 5: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

5.1- Phí dịch vụ (tính theo mục tiêu hoặc theo thời gian bảo vệ mục tiêu):

5.2 - Phương thức thanh toán:

- Phí tại khoản 3.1 thanh toán hàng tháng vào ngày..................

- Phí trên chưa/không bao gồm thuế VAT (10%).

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm 02 trang, được lập thành 0 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, B lưu 01 bản.

BÊN A                                                                      BÊN B

(Ký ghi rõ họ tên)                                              (Ký ghi rõ họ tên)

Nếu có thêm thắc mắc về dịch vụ bảo vệ cơ quan các bạn có thể tham khảo qua bài viết dịch vụ bảo vệ cơ quan của Bảo vệ Việt Anh.

2.5. Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học

Đây là một dạng hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động là trường học và người lao động, các bạn có thể tham khảo qua mẫu sau:

Hợp đồng bảo vệ trường học
Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học

2.6. Mẫu hợp đồng bảo vệ tài sản

Mẫu hợp đồng bảo vệ tài sản là một loại hợp đồng song vụ nghĩa là:

  • Bên giao tài sản được quyền yêu cầu bên bảo vệ phải trả lại tài sản khi hết hạn hợp đồng hoặc theo yêu cầu.
  • Bên nhận bảo vệ có quyền yêu cầu bên gửi phải nhận lại tài sản, khi hết hạn hợp đồng và trả tiền gửi tài sản theo thỏa thuận.

Hợp đồng bảo vệ tài sản là hợp đồng có thể có đền bù hoặc không đền bù nên khi soạn thảo hợp đồng cần nêu rõ vấn đề này.

2.7. Hợp đồng bảo vệ trông giữ xe

Dịch vụ bảo vệ giữ xe là một dịch vụ phổ biến ở những mục tiêu cố định, và đây là một dịch vụ thường thấy nhất ở chung cư, siêu thị, tòa nhà lớn. Công ty Việt Anh xin gửi tới bạn một mẫu đơn giản sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

HỢP ĐỒNG BẢO VỆ

V/v cung cấp dịch vụ trông giữ xe ô tô

Số : / /20...

-         Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành;

-         Căn cứ nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 20..., tại…..:

Chúng tôi gồm:

BÊN A ( Bên thuê dịch vụ):

Địa chỉ trụ sở :

Mã số thuế :

Người đại diện :                                                                     Chức vụ:

BÊN B ( Bên cung cấp dịch vụ):

Địa chỉ trụ sở :

Mã số thuế :

Người đại diện :                                                                    Chức vụ:

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký hợp đồng này với các điều khoản như sau:

Điều 1. Yêu cầu của bên A:

Bên A yêu cầu và bên B đồng ý cung cấp dịch vụ trông giữ xe ô tô tại khu vực:……….

Địa chỉ tại:……

Điều 2. Nội dung công việc thuộc phạm vi dịch vụ của bên B:

2.1 Nội dung công việc:

Bên B cung cấp dịch vụ trông giữ xe ô tô tại địa điểm bên A yêu cầu tại Điều 1, công việc cụ thể như sau:

-         Thời gian trông giữ xe: nguyên ngày (24/24 giờ), kể cả Lễ, Tết và Chủ Nhật.

-         Việc bảo vệ hằng ngày được chia thành các ca như sau:

Ca 1: …

Ca 2:….

Ca 3:

Số lượng, vị trí bảo vệ do bên B tự thống nhất, phân công để thực hiện tốt công việc.

2.2 Quyền và trách nhiệm của nhân viên bên B

Nhân viên bảo vệ của bên B có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau :

- Chấp hành nghiêm mọi quy định, nội quy của bên A khi làm việc tại địa điểm trông giữ xe.

- Có trách nhiệm ghi vé/quẹt thẻ, kiểm tra việc gửi xe, trông giữ xe, xếp đỗ xe hợp lý tại bãi trông giữ.

- Kiểm tra và phát hiện các hành vi hủy hoại, trộm cắp tài sản. Ngăn chặn kịp thời và báo ngay cho bên A để cùng xử lý về những hành vi vừa nêu.

- Lập và ghi chép chính xác, đầy đủ sổ trực, biên bản giao ca hàng ngày; cung cấp đúng, đầy đủ cho bên A khi được yêu cầu.

- Được sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và những công cụ hỗ trợ khi thực hiện công việc (trong trường hợp cần thiết).

Điều 3: Thời hạn của Hợp đồng

Thời hạn của Hợp đồng là … (…) năm, kể từ ngày ký hợp đồng.

Trước khi thời hạn hợp đồng kết thúc … ngày, nếu hai bên vẫn muốn duy trì hợp đồng thì thương lượng để ký hợp đồng mới.

Điều 4: Phí dịch vụ, phí thu từ hoạt động trông giữ xe

Phí thu từ hoạt động trông giữ xe do Bên … đưa ra nhưng phải đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Phí thu do bên…. thu, giữ và chịu trách nhiệm.

…  

Bên … thanh toán cho bên… phí là……./tháng.

Điều 5: Điều khoản thanh toán

5.1 Thời gian thanh toán:

Từ ngày   đến ngày hàng tháng.

5.2 Hình thức thanh toán:

Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của bên… theo chi tiết sau :

Tên Tài khoản ngân hàng:

Số tài khoản:

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên A

- Yêu cầu bên B và nhân viên bên B thực hiện đúng nội dung công việc nêu tại Hợp đồng.

- Yêu cầu bên B cung cấp các nhân viên bảo vệ đáp ứng đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện công việc của mình.

- Có trách nhiệm thông báo cho bên B/ nhân viên bên B (bằng văn bản hoặc bằng miệng) về bất cứ mối nguy hiểm nào có thể ảnh hưởng đến công việc trông giữ xe.

- Hỗ trợ những yêu cầu của nhân viên bên B nhằm thực hiện tốt công việc.

- Thanh toán/ nhận thanh toán phí dịch vụ như đã thỏa thuận.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên B

- Bên B cam kết cung cấp nhân viên bảo vệ đáp ứng đủ điều kiện như sau :

• Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự, có đạo đức nghề nghiệp.

• Các kỹ năng giám sát cơ bản.

• Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

….

- Trang bị đồng phục, trang thiết bị bảo vệ (cần thiết) cho nhân viên của mình trong quá trình thực hiện công việc.

- Luôn bố trí đầy đủ số lượng nhân viên bảo vệ trong toàn bộ thời gian đảm nhiệm công việc (kể cả việc chuẩn bị, bố trí nhân viên dự phòng, kịp thời bổ sung, hỗ trợ trong trường hợp cần thiết).

- Có trách nhiệm bảo vệ tài sản trong phạm vi trông giữ.

- Thường xuyên, kịp thời báo cáo cho bên A những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ của mình. Bên B Có trách nhiệm báo cáo cho bên A về mọi vấn đề liên quan khi được yêu cầu.

- Cung cấp kịp thời lực lượng hỗ trợ khi được bên A yêu cầu. Việc thay đổi nhân viên không đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phải báo trước bằng văn bản và chỉ được thay khi có sự đồng ý của bên A.

- Thanh toán/ Nhận thanh toán đủ, đúng tiến độ.

Điều 8 : Trách nhiệm bồi thường của bên B:

- Bên B chịu trách nhiệm bồi thường về những thiệt hại tại khu vực trông giữ nếu do lỗi sơ ý, thiếu tách nhiệm hay không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, để kẻ gian trộm cắp tài sản trông giữ.

- Việc bồi thường được tính theo giá thị trường vào thời điểm xảy ra những thiệt hại cũng như thương lượng, trao đổi với chủ tài sản. Nếu bên B chưa hoàn tất việc bồi thường trong thời hạn mà chủ tài sản yêu cầu thì tự chịu hình thức phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản cuối

Hai bên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ và kịp thời các công việc quy định trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào đối với Hợp đồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên.

- Trong trường hợp một trong hai bên có sự phân chia, hợp nhất, đổi tên, Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực.

- Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng đều phải được giải quyết thông qua thương lượng, trước khi đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

- Hai Bên thừa nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng, đồng thời cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Tất cả các điều khoản khác không được quy định trong Hợp đồng sẽ được hiểu và áp dụng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Việt nam.

- Hai Bên đảm bảo rằng cá nhân ký kết Hợp đồng thay mặt cho mỗi bên là người có đủ thẩm quyền ký vào Hợp đồng.

-  Hợp đồng này tự động hết hiệu lực sau khi Hai bên thanh lý hợp đồng.

-  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt, các bản đều có hiệu lực pháp luật như nhau; mỗi bên giữ một (01) bản.

Người đại diện có thẩm quyền của mỗi bên tự nguyện và nhất trí ký tên dưới đây tại ngày lập hợp đồng này:

BÊN A                                                               BÊN B

(Ký ghi rõ họ tên)                                          (Ký ghi rõ họ tên)

 3. Mẫu thanh lý hợp đồng bảo vệ

Thanh lý hợp đồng bảo vệ là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận trạng thái hợp đồng đã hoàn thành, tiến tới nghiệm thu và bàn giao lại các hạng mục bảo vệ.

Sau đó, tiến hành thúc đẩy việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định và thỏa thuận trong hợp đồng.

Sau đây là một mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ bảo vệ:

 

CÔNG TY …………………………..

----------------

Số: ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày ...... tháng ....... năm .........

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ bảo vệ số ......./HĐCN đã ký giữa Ông.......... và Bà ........ ngày ... tháng ..... năm..... ;

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trên.

Hôm nay tại trụ sở công ty: ..................................................................

Chúng tôi gồm:

Bên Bảo vệ (Bên A):

Tên công ty: 

Địa chỉ trụ sở:

Giấy CNĐKKD số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày…

tháng…. năm…..

Hotline:……………………………  Số Fax/email (nếu có):…………………………

Người đại diện theo pháp luật:

Ông/Bà………………………………………….. Sinh năm:……………………….…

Chức vụ:……………………………. Căn cứ đại diện:………………………………..

Địa chỉ thường trú:  

Nơi cư trú hiện tại:

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Số TKNH:.…………….….- Chi nhánh………………………

- Ngân hàng…………….…

Và:

Bên Thuê (Bên B):

Họ và tên:………………………………………… Sinh năm:………………….……

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:

 

Số điện thoại liên hệ:  

Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công

ty:...................................................................

Địa chỉ trụ sở:  …………………………………………….

Giấy CNĐKKD số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày…

tháng…. năm…..

Hotline:………………………………….. Số Fax/email (nếu có):………….….……

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….. Sinh năm:…………..…

Chức vụ:……………………………………. Căn cứ đại diện:…………………..….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Nơi cư trú hiện tại:……………………………….…………………………………...

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Số

TK:………………..…. - Chi nhánh……………… - Ngân hàng………..…………

Điều 1: Bên B thanh toán đầy đủ cho Bên A toàn bộ tổng giá trị Hợp đồng dịch vụ bảo vệ nêu trên cụ thể như sau:

Điều 2: Bên A đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong “Hợp đồng dịch vụ bảo vệ” trên và đã trao cho bên B đầy đủ, nguyên vẹn các hạng mục cần bảo vệ.

Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục nghĩa vụ như đã cam kết trong Hợp đồng dịch vụ bảo vệ và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau.

Biên bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Đại diện hai bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

BÊN A                                                                          BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Tạm kết, Bảo vệ Việt Anh mong rằng những mẫu hợp đồng bảo vệ của Công ty Việt Anh đã cung cấp cho bạn được những kiến thức cần thiết về hợp đồng bảo vệ.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết!

Xem thêm: